Get Adobe Flash player

19.02.2013r. podpisana został‚a umowa współ‚pracy pomiądzy gminą Karlino a Politechniką Koszalińską…. Umowa ta dotyczy popularyzowania nauki wśród dzieci i mł‚odzieży. Pretekstem do podpisania umowy współ‚pracy jest przygotowywany przez gminą Karlino projekt pn. Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie, którego inspiracją był‚a erupcja ropy naftowej 9 grudnia 1980r.

 W zwią…zku z edukacyjnym charakterem obiektu ważnym elementem centrum jest jego wykorzystanie do celów naukowo-badawczych oraz dydaktyki akademickiej lub po prostu popularyzacji tematyki.
W zwią…zku z tym założeniem przewidziano w zespole lokalizacją™ laboratoriów, które mogą… obsługiwaą‡ konkretne instalacje budynku lub przykładowe obiekty (w tym eksperymentalne) zwią…zane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii.

Podpisana umowa współpracy pomię™dzy Politechniką… Koszalińską …a gminą… Karlino dotyczy współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. Budowa Centrum Nauki i Techniki Energia w Karlinie. 

Głównym celem współpracy jest popularyzacja nauki wś›ród dzieci i młodzieży. Współpraca pomię™dzy stronami odbywać‡ się™ będzie w obszarze merytorycznym, szkoleniowo-edukacyjnym, popularyzatorsko - naukowym i promocyjnym. Odbywać‡ się™ ona bę™dzie na etapie przygotowania, realizacji oraz funkcjonowania obiektu CNiT Energia. Współpraca pomią™dzy stronami obejmuje: wspólne projekty o charakterze badawczym, poznawczym, dydaktycznym i praktycznym, w tym program praktyk i staży dla studentów, spotkania robocze w celu wypracowania metodyki realizacji wspólnych przedsią™wzią™ą‡, powołanie zespołu zadaniowego, konferencje naukowe i popularnonaukowe, spotkania, narady, kursy i seminaria o charakterze ogólnodostę™pnym. Podpisana umowa współpracy przewiduje również wymianą™ materiałów informacyjnych, merytorycznych, szkoleniowych, promocyjnych i popularnonaukowych, jak również organizacją™imprez, pikników naukowych oraz konkursów dla dzieci, młodzieży, studentów celem popularyzacji zagadnień nauki oraz nowych rozwią…zań„ technologicznych.

zdję™cia: Politechnika Koszalińska
Jak do nas dojechać‡
Sonda
Jeżeli powstanie Centrum to nas odwiedzisz?
 
Newsletter

Imię:

Email: