Get Adobe Flash player

Podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej w wyniku kuriozalnego gł‚osowania€“ po raz kolejny wrócił‚ temat Centrum Nauki i Techniki Energia w Karlinie. Niestety część‡ radnych jest przeciwna temu pomysł‚owi i w wyniku gł‚osowania, większością… gł‚osów pomysł‚ budowy CNiTE został‚ wykreś›lony z budżetu Gminy Karlino oraz z Wieloletniej Prognozy Finansowej. A to oznacza skreślenie tego pomysł‚u już na starcie. Oznacza, to, że cz곛ą‡ radnych nie chce daą‡ szansy pomysł‚owi, który może zmienią‡ Karlino, zmienią‡, jakołśą‡ życia w Karlinie, dają…c szansę nam wszystkim na rozwój, na nowe miejsca pracy.

 

Był‚o to absurdalne gł‚osowanie. Gł‚osowania na szkodę™ naszej społ‚ecznoł›ci! W budżecie na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków został‚a wprowadzona kwota 3 mln zł‚ na finansowanie dokumentacji budowy

Centrum Nauki i Techniki „Energia”. Te pienię…dze miał‚y pochodził‚y z dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o FWOłš, to otrzymaliś›my już promesę™, czyli obietnicę™ przyznania dotacji na przyszł‚y rok€“ 2013r. w wysokoś›ci 1 mln zł‚. Jeś›li chodzi o kolejne 2 mln zł‚ z NFOłšiGW, to sytuacja wyglę…da nastę™puję…co. 18 grudnia Rada Nadzorcza tegoż funduszu zatwierdził‚a do realizacji specjalny program, w ramach którego fundusz bę™dzie udzielał‚ dotacji na opracowanie dokumentacji na budynki energooszczę™dne i zaopatrzone w odnawialne źródł‚a energii, a taki wł‚aśnie bę™dzie budynek Centrum.


Zaraz po nowym roku zostanie ogł‚oszony nabór dla potencjalnych beneficjentów. W tym miejscu warto podkrelić, że umowę™ z wykonawcę… dokumentacji

Burmistrz Karlina zamierzał‚ podpisaę‡ dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu. Do siedmiorga radnych te informacje jednak nie dotarł‚y. Na wniosek radnej Tamary Korzeniowskiej wyrzucono z budżetu na 2013 rok kwotę™ 3 mln zł‚ dotacji. Pienię™dzy, które nie pochodził‚yby z naszego budżetu.

Wyrzucono pienią…dze podarowane! Za tym wnioskiem gł‚osowali radni: Tamara Korzeniowska, Bogdan Pił‚kowski, Agnieszka Piskorek, Angelika Maszkiewicz, Grażyna Tomczyk, Wojciech Tomczyk i Waldemar Grażył„ski. Wstrzymał‚a się™ od gł‚osu Anna Semenowicz a pozostali radni: Piotr Gwóźdź, Tomasz Rusiecki, Tomasz Mycio, Bożena Nadziejko, Barbara Michał‚ek i Leszek Gago byli przeciw wykreł›leniu tej pozycji z budżetu. Również na wniosek Tamary Korzeniowskiej siedmioro radnych wykreł›lił‚o ten projekt z Wieloletniej Prognozy Finansowej. A to znaczy, że na tę™ chwilę™ ten pomysł‚ został‚ wysadzony w powietrze przez radnych: Tamarę™ Korzeniowskę…, Agnieszkę™ Piskorek, Angelikę™ Maszkiewicz, Grażynę™ Tomczyk, Bogdana Pił‚kowskiego, Wojciecha Tomczyka i Waldemara Grażyńskiego.


W tych gł‚osowaniach wymieniona siódemka radnych wykazał‚a się™ brakiem wyobraźni i wł‚ał›nie zał›ciankowym mył›leniem! Twierdzenie, że Karlino jest za mał‚e na taką… inwestycjꙀ jest żadnym argumentem. Należy popatrzeę‡ na przykł‚ad mał‚ej miejscowości Bał‚tów, czy Szymbark. Tam pokazano, że €žmóc to chcie思.


Przez grudniowe gł‚osowanie ta grupa dział‚a na szkodę™ naszej społ‚ecznoł›ci, a szczególnie ludzi mł‚odych, dla których to Centrum jest szansę… na pracę™ i życie w Karlinie. Zatem, jakie pomysł‚y na zatrzymanie lub powroty po studiach do Karlina naszej mł‚odzieży ma wyżej wymieniona siódemka.

Jak do nas dojechać‡
Sonda
Jeżeli powstanie Centrum to nas odwiedzisz?
 
Newsletter

Imię:

Email: